ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД (ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ)

„КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. За компанията защитата на личните данни е от първостепенно значение. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни, в отговор на стремежа ни за максимална прозрачност по отношение на личната информация, която обработваме, целите за които я използваме и правата на клиентите ни като субекти на лични данни.Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание на нашия уебсайт: http://capitolgroup.eu

КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

„КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД с ЕИК 131112176 и със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Васил Левски“ №14, е-поща: office@capitolgroup.eu, обработва Личните данни като администратор на лични данни, съгласно настоящата политика за поверителност, която влиза в сила от 24.05.2018г.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679.

Личните данни са информация, която пряко или косвено идентифицира субекта като физическо лице. Прието е широко определение, като косвено означава комбинация от информация, която води до идентифициране на лицето „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД не събира и не обработва специални категории лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и не обработва генетични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРА КОМПАНИЯТА

„КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД обработва Вашите лични данни с цел осъществяване на търговската си дейност, осъществяване на контакт с Вас и сключване на договор за предоставяне на по-добри, по-качествени и по-разнообразни услуги.

Във връзка с осъществяването на нашата дейност обработваме следните групи лични данни:

Идентификационни данни – три имена;

Данни за контакт – e‐mail, адрес, телефон;

Данни относно правата на Лицето спрямо Контрагента – законен представител, представител по пълномощно, служител;

Оферти, изпълнение на услуги, поръчки и договори – име, телефон, електронна поща, адрес.

Контактна форма в уебсайтовете ни – име, фамилия, електронна поща.

Уеб флагове- това са електронни изображения, които събират ограничена информация, не носят никакви лични данни и се използват само за проследяване на ефективността на дадена кампания.

Линкове- нашите сайтове могат да включват линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД обработва лични данни единствено за следните цели:

А) Обслужване на запитвания за оферти и договори за предоставянето от компанията на услуги или за услуги за нуждите на дружеството, както и отношенията, които възникват по този повод; Предоставяне на персонализирано обслужване.

В тези случаи данните се обработват за целите за сключване и изпълнение на договор за предоставяне на стоки и услуги, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

Обработването е необходимо за спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД. Например за издаването на фактура, законодателството изисква посочването на определени лични данни на представляващите страните по сделката.

Б) Предоставяне на маркетингови и рекламни материали, промоционални предложения; информация относно събития и новини свързани с нашата дейност.

В тези случаи данните се обработват на основание на Вашето предварително съгласие, което може да оттеглите по всяко време чрез е-поща с текст „Отпиши моите лични данни “ и изричното посочването на трите Ви имена и телефон, изпратен на: office@capitolgroup.eu.

СЪХРАНЯВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД  обработва и съхранява личните данни за лицата чрез електронни средства както и/или чрез поддържане на хартиен носител.

„КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД поддържа бази данни с лични данни на лицата в различни софтуерни приложения, които използва за управление на документооборота.

Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията на регламента за защита на личните данни с цел предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение както и от други незаконни форми на обработване.

Личните данни в електронна форма се съхраняват на собствени сървъри на територията на Република България и на облачни системи на надеждни доставчици.

Достъп до личните данни, които обработваме, имат само служители на „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД, които имат нужда от такъв достъп за постигане на гореописаните цели или за които законът изисква това. Достъпът се осъществява с парола.

При определени случаи може да възникне задължение за предоставяне на информация на компетентните държавни органи, с което по закон сме длъжни да се съобразим.

Ние не предоставяме Вашата информация на трети лица, за да бъде използвана от тях за маркетингови цели.

СРОК ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД съхранява личните Ви данни за срока, според действащите нормативни изисквания. Унищожават се личните Ви данни, след изпълнение на целите, за които са били събрани, ако липсва нормативно изискване за определен срок за съхранение.

ПРАВА НА ЛИЦЕТО ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Според действащия регламент, Вие имате следните права за осигурявуне на защита на своите лични данни:

ПРАВО НА ДОСТЪП

Вие имате право да получите потвърждение от „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД дали личните Ви данни се обработват от дружеството. Това включва правото на достъп до личните данни, както и правото да получите безплатно копие от данните (с изключение на случаи на прекомерно повтарящи се запитвания). Вие имате право да Ви бъде предоставено описание на основните характеристики, свързани с обработването на личните Ви данни.

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ

Вие имате право да коригирате или да поискате „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД  да коригира, без ненужно забавяне, неточни, непълни или остарели лични данни, които се отнасят до Вас.

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ /ПРАВО ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН/

Вие имате право да поискате от „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от следните основания:

‐ Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин;

‐ Лицето възрази срещу обработването;

‐ Личните данни на лицето са били обработвани незаконосъобразно;

‐ Личните данни на лицето трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС, правото на държава членка или правото на друг а държава.

„КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД може да откаже да изтрие личните данни на лицето ако обработването им е необходимо за:

‐ За упражняване правото на свобода на изразяването и правото на информация;

‐ За спазване на правно задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес;

‐ По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве, за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели;

‐ За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО

Вие имате право да изискате от „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД да ограничи обработването на личните Ви данни в следните случаи:

‐ При оспорване на точността на личните данни, предоставени от лицето и обработвани от „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД, ограничението  е за определен срок, който да ни позволи да проверим точността на предоставените лични данни;

‐ При неправомерно обработване, но желанието на лицето е личните данни да не бъдат изтрити, а да се ограничи използването им;

‐ Когато „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Лицето ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

‐ Когато Лицето е възразило срещу обработването на личните му данни и очаква „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД да провери  дали законните основания на „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД за обработването на личните данни имат преимущество пред интересите на лицето.

При ограничение на обработването на лични Ви данни от „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД, Вие ще бъдете предварително информирани. Преди да отменим настъпило ограничение също ще бъдете предварително информирани. Вие имате право по всяко време да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас.

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ

При поискване от Ваша страна ще прехвърлим Вашите лични данни на друг администратор, ако това е възможно, и е налице изричното условие обработването да е основано на Вашето съгласие или на договорно задължение. По този начин копие от Вашите лични данни, могат да бъдат директно прехвърлени от нас на друг администратор.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

Може да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни ако обработването не се основава на Вашето съгласие, а на наши легитимни интереси или на тези на трета страна. В такъв случай, прекратяваме обработването на Вашите лични данни, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания, които имат предимство пред интересите Ви, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Ако възразите срещу обработването, моля, уточнете дали желаете изтриване на Вашите лични данни или ограничаване на обработването от наша страна.

ПРАВО НА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (КЗЛД)

В случай на предполагаемо нарушение на приложимите за защита на личните данни закони, може да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

GPS координати: N 42.668839 E 23.377495

Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518

Приемна – работно време 9:00 – 17:30 ч.

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg