Дружество “КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД е създадено през 2003 г., чрез отделяне от СД “КАПИТОЛ”, което дружество функционира от 1994 г. През периода на своето съществуване се е доказало като коректен и желан партньор на строителния пазар.

Изградили сме над 300 обекта на промишленото и гражданското  строителство, транспортното и инфраструктурното строителство, подробно описани в допълнително приложен списък за изпълнени обекти през последните пет години.

“КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД има разработена и внедрена:
  • Система за управление на качеството EN ISO 9001:2008;
  • Система за управление на здраве и безопасност BS OHSAS 18001:2007;
  • Система за организация и управлениена околната среда съгласно EN ISO 14001:2004;
„КАПИТОЛ ГРУП”ЕООД е вписано в Централния професионален регистър на строителя за строежи по групи и категории, както следва:
  • Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ и СТРОЕЖИ ПО ЧЛ. 137, АЛ. 1, Т. 1, БУКВА «М»; Т. 4, БУКВА «Е» И Т. 5, БУКВА «Е»;
  • Втора група – строежи от транспортната инфраструктура – СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ;
  • Трета група – строежи от енергийната инфраструктура – СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА И ТРЕТА КАТЕГОРИЯ;
  • Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда – СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ;
  • Пета група – отделни видове СМР съгласно Националната класификация на икономическите дейности.
„КАПИТОЛ ГРУП”ЕООД е член на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, от 2007г.
„КАПИТОЛ ГРУП”ЕООД е редовен член на Камарата на строителите в България от 2007г.
УДОСТОВЕРЕНИЯ

СЕРТИФИКАТИ